Anusuya Mata Mandir Mahur


Devi Anusuya, The mother of Lord Dattatreya. As well as Trilok Swami Bramha, Vishnu and Mahesh. This temple is located near Mahur. Maharashtra.

देवी अनुसया, भगवान दत्तात्रेयांची आई. तसेच त्रिलोक स्वामी ब्रम्हा, विष्णू आणि महेश. हे मंदिर माहूरजवळ आहे. महाराष्ट्र.

Anusaya Devi was a Punyavanta and Pativrata and Wife of Atri Rushi. Se helped his husband for all yadna and home havan. They both become very strong in spiritual activity. They avail maximum power of universe with the help of Yoga.

अनुसया देवी पुण्यवंता आणि पतिव्रता आणि अत्री ऋषींची पत्नी होती. सेने आपल्या पतीला सर्व यज्ञ आणि गृह हवनासाठी मदत केली. ते दोघे अध्यात्मिक कार्यात खूप मजबूत होतात. ते योगाच्या मदतीने विश्वाची जास्तीत जास्त शक्ती मिळवतात.

Because of their spiritual power, even gods like the Sun and Kings of God lord Indra were afraid. Sun minimized his UV rays light surround the parnakuti where Atri Rushi and Anusuya Mata lived. To escape from any curse.

त्यांच्या आध्यात्मिक सामर्थ्यामुळे सूर्यासारखे देव आणि देवाचे राजे इंद्रही घाबरले. अत्री ऋषी आणि अनुसूया माता राहत असलेल्या पर्णकुटीच्या सभोवतालच्या अतिनील किरणांचा प्रकाश सूर्याने कमी केला. कोणत्याही शापापासून वाचण्यासाठी.

Lord Indra request Lord Vishnu to help him help us to get out of this crisis. So Shri Vishnu decided to go to earth with Brahma and Mahesh and take the test of Anusaya Mata.

भगवान इंद्र भगवान विष्णूंना विनंती करतात की त्यांनी आम्हाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मदत करावी. म्हणून श्री विष्णूंनी ब्रह्मा आणि महेश यांच्यासोबत पृथ्वीवर जाऊन अनुसया मातेची परीक्षा घेण्याचे ठरवले.

He came to earth in the guise of a sage and went towards Anusuya mata leaf hut 🛖. They called Anusuya Mata and asked a different type of Bhiksha. They request The mother should undress and feed them.

ते ऋषीच्या वेषात पृथ्वीवर आले आणि अनुसूया मातेच्या पर्णकुटी कुटीकडे गेले. त्यांनी अनुसूया मातेला हाक मारली आणि वेगळ्या प्रकारची भिक्षा विचारली. आईने कपडे उतरवून त्यांना खायला द्यावे अशी त्यांची विनंती होती.

Anusuyamata remember his husband and discussed situation with the help of Yoga shakti. After that she came to know that these three bhiksuk is none other than Lord Bramha, Lord Vishnu and Lord Mahesh.

अनुसूयामाता यांनी आपल्या पतीचे स्मरण केले आणि योगशक्तीच्या मदतीने परिस्थितीवर चर्चा केली. त्यानंतर तिला समजले की हे तीन भिक्षुक दुसरे कोणी नसून ब्रम्हा, भगवान विष्णू आणि भगवान महेश आहेत.

Advertisements

She told them, That any Pativrata women become undressed only in front of her husband of her children. So you three please become my Child so I can able to feed you. That’s how the miracle happened all three bhikshuk become Children.

तिने त्यांना सांगितले की, कोणत्याही पतिव्रता स्त्रिया केवळ तिच्या मुलांच्या किंवा पतीसमोर कपडे उतरवतात. तर तुम्ही तिघे माझे मूल व्हा म्हणजे मी तुम्हाला खायला देऊ शकेन. असे म्हणताच चमत्कार घडला तिन्ही भिक्षुक मुले झाली.

She picked up all three child and feed them. After some time all lord God came in their original form. They blessed with the son Lord Dattatraya. With three head a symbol of Three lord.

तिने तिन्ही मुलांना उचलून खाऊ घातले. काही वेळाने सर्व भगवान त्यांच्या मूळ रूपात आले. त्यांनी पुत्र भगवान दत्तात्रयाला वरदान दिले. तीन डोके असलेले तीन स्वामीचे प्रतीक भगवान दत्तात्रेय यांचा जन्म झाला.

Personal Experience

We visit this place while our Burhanpur Nanded bike ride. We visited Mahurgad, there are 3 important places to visit near Mahurgad out of that “Anusuya Mata Mandir”

आम्ही आमच्या बुरहानपूर नांदेड बाईक दरम्यान या ठिकाणी भेट देतो. आम्ही माहूरगडला भेट दिली, त्या “अनुसया माता मंदिर” पैकी माहूरगड जवळ पाहण्यासारखी 3 महत्वाची ठिकाणे आहेत.

This temple is located at Hilltop, Parking is available near the base. We parked our bikes and move towards Temple. There were more than 100 staircases. After climbing we saw the main temple and the Big Om symbol at the entrance.

हे मंदिर टेकडीवर आहे, पायथ्याजवळ पार्किंग उपलब्ध आहे. आम्ही आमच्या बाइक्स तेथे पार्क केल्या आणि मंदिराकडे निघालो. 100 हून अधिक पायऱ्या होत्या त्या चढून गेल्यावर, मुख्य मंदिर आणि प्रवेशद्वारावर मोठे ओम चिन्ह दिसले.

Temple was very simple, covered by an iron grill. It’s very good place for spiritual development. मंदिर अगदी साधे होते, लोखंडी जाळीने झाकलेले होते. आध्यात्मिक विकासासाठी हे खूप चांगले ठिकाण आहे

The surrounding view from the temple is very nice. We were able to saw many Mountain. मंदिरापासून आजूबाजूचे दृश्य खूप छान दिसते. आम्ही अनेक पर्वत तेथून पाहू शकलो.

How to Reach

  • Mumbai = 678 km
  • Pune = 563 km
  • Nashik = 512 km
  • Nanded = 151 I’m
  • Aurangabad = 356 km

Nearby places to visit

  • Mahurgad Renuka Mata mandir (3.5 Shaktilpeeth)
  • Datta Mandir – Mahurgad (Dattaguru Nidrashtan)

Categories: HOLY PLACES, Shree Swami SamarthTags:
English हिन्दी मराठी
%d bloggers like this: